1J0A1851 bw1J0A1851 crop1J0A18511J0A1853 bw1J0A18531J0A1859 bw1J0A18591J0A1863 bw1J0A18631J0A1876 bw1J0A18761J0A1884 bw1J0A18841J0A1887 bw1J0A18871J0A1899 bw1J0A18991J0A1901 bw1J0A19011J0A1905 bw